.

Χημεία Περιβάλλοντος

.

Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα που εμφανίζεται με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς με σημαντικές επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα. Στο μάθημα αυτό μελετώνται οι χημικές διεργασίες στην ατμόσφαιρα, στην υδρόσφαιρα και στην επιφάνεια του εδάφους, οι συγκεντρώσεις, η κατανομή και η μετακίνηση των χημικών στοιχείων στη γη καθώς και οι νόμοι που καθορίζουν την κατανομή αυτή.

Έμφαση δίνεται στη μελέτη των κυριότερων ρύπων, που οφείλονται τόσο σε ανθρωπογενείς όσο και σε φυσικές δραστηριότητες, στην ατμόσφαιρα, στην υδρόσφαιρα και στο έδαφος, στις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον και στην αλληλεπίδρασή τους με το δάσος καθώς και στην κατανόηση των βασικότερων περιβαλλοντικών απειλών για τα δάση. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων και των επιπτώσεών τους στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο για τη σωστή διαχείριση, αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των δασικών οικοσυστημάτων.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα