.

Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά μνημειακά και αιωνόβια δένδρα με σημαντική οικολογική, ιστορική και πολιτιστική αξία. Το εργαστήριο δενδροχρονολογίας με έδρα το Καρπενήσι είναι το μοναδικό θεσπισμένο εργαστήριο του είδους στην Ελλάδα που ασχολείται με τη χρονολόγηση δένδρων και ξύλου ιστορικών και αρχαιολογικών ευρημάτων, τη μελέτη του κλίματος στο παρελθόν και παρόν και την κλιματική αλλαγή, τη μελέτη γεωμορφολογικών, υδρολογικών και διαφόρων άλλων οικολογικών φαινομένων μέσα από τους δακτυλίους των δένδρων.

Από τη μελέτη του αριθμού και του πλάτους των δακτυλίων, μπορούμε να αναδείξουμε την ιστορία αιωνόβιων δένδρων και μαζί με αυτή την ιστορία των τόπων που αυτά βρίσκονται.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα