.

Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων

.

Η διαχείριση των Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων είναι μια συνθετική επιστήμη που στοχεύει στην αειφορική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, χρήσιμων για τον άνθρωπο, διατηρώντας παράλληλα τα Συστήματα αυτά σε άριστη κατάσταση. Η επιτυχία του σκοπού αυτού βασίζεται στη σύνθεση γνώσεων και τεχνικών από όλες τις άλλες επιμέρους επιστήμες της Δασολογίας, με βάση τις αρχές της αριστοποίησης που αναφέρονται στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Οι γνώσεις που συνδυάζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης των Φυσικών και Δασικών Οικοσυστημάτων προέρχονται από τις επιστήμες της βιολογίας, της οικολογίας, της οικονομίας και της τεχνολογίας.


Η διαχείριση των Οικοσυστημάτων πραγματοποιείται με βάση μία μελέτη που ονομάζεται Διαχειριστή Μελέτη. Η σύνταξη της διαχειριστικής μελέτης πραγματοποιείται αφού συγκεντρωθεί ένα μεγάλος όγκος δεδομένων που αφορούν το ίδιο το οικοσύστημα και τις κοινωνικές ανάγκες και είναι δυνατόν να προέρχονται από διάφορες πηγές. Πηγές αυτού του είδους είναι η τηλεπισκόπηση, δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες, ή οι επιτόπιες μετρήσεις, με όργανα, που αφορούν τη βλάστηση και τα ξυλώδη χαρακτηριστικά του δάσους, ερωτηματολόγια και οικονομικά δεδομένα της περιοχής μελέτης.


Σημαντικό χαρακτηριστικό της διαχείρισης είναι ότι αντιμετωπίζει τα επιμέρους συστατικά στοιχεία των οικοσυστημάτων συνολικά και συνθετικά και όχι μεμονωμένα και με τέτοιο τρόπο ώστε οι ενδεχόμενες αντικρουόμενες απαιτήσεις της διαχείρισης να εξομαλύνονται. Η εξομάλυνση των αντιθέσεων διευκολύνεται με τον καταμερισμό των επιμέρους απαιτήσεων σε διαφορετικά μέρη του δάσους ή/και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η παραπάνω σύνθεση των αντιθέσεων είναι πολύ απαιτητική και μπορεί να διευκολυνθεί σημαντικά με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων συγκέντρωσης και ανάλυσης των δεδομένων, όπως είναι, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα