.

Δασική Οικονομική 

Στη δασοπονία, όπως και σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, η οικονομία έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Στόχος της οικονομίας είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των Δασικών Οικοσυστημάτων, μέσα στους περιορισμούς που θέτει η βιολογίας τους, προς όφελος του ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό η οικονομία εξετάζει το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν τα Δασικά Οικοσυστήματα και τα διακρίνει σε άμεσα(ες) και έμμεσα(ες). Τα άμεσα αγαθά, όπως είναι, η ξυλεία είναι ευκολότερο να αναγνωριστούν και να μελετηθούν επειδή είναι άμεσα εμπορεύσιμα. Τα έμμεσα αγαθά, συνήθως, παραγνωρίζονται στην καθημερινότητα επειδή δεν είναι άμεσα εμπορεύσιμα. Αγαθά, αυτού του είδους, είναι η αναψυχή, η προστασία από πλημμύρες, η βόσκηση κοπαδιών ζώων, η μελισσοτροφία, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η προστασία των εδαφών από διάβρωση.


Από την μελέτη των έμμεσων ωφελειών του δάσους, σαν αυτές που αναφέρθηκαν, προκύπτει ότι πολλές φορές η χρηματική αξία τους είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από τις άμεσες ωφέλειες (ξυλεία, ρητίνη κ.α.). Με τον τρόπο αυτό, επιπλέον της αριστοποίησης της δασικής παραγωγής, η οικονομική επιστήμη βοηθά στην πληρέστερη κατανόηση της αξίας των Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων που τελικά οδηγεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση και την προστασία τους.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα