.

Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα (Χωρικός Σχεδιασμός, Δασική Οδοποιΐα, Τοπογραφία, Δασοτεχνικά Εργα)

Η πρόσβαση στα δάση για τη διαχείριση τους, την προστασία τους και την επισκεψιμότητα τους πραγματοποιείται μέσω των δασικών δρόμων. Η αποτύπωση των δρόμων και των κατάλληλων θέσεων για την επιλογή της βέλτιστης χάραξης τους, πραγματοποιείται με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Υπολογιστικές μέθοδοι και αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν εργαλεία στον σχεδιασμό και διαχείριση των δασικών δρόμων. Επίσης τα μαθήματα της Τοπογραφίας και η πρακτική εφαρμογή της τόσο στους Δασικούς Χάρτες όσο και στη Δασική Oδοποιία-Δασοτεχνικά έργα πραγματοποιείται με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και των τελευταίων τεχνολογικών επιτευγμάτων (εφαρμογές GPS, αλγόριθμοι κτλ).

Η ερευνά επικεντρώνεται στην εφαρμογή υπολογιστικών μοντέλων για να βελτιώσει την απόδοση και την ανθεκτικότητα των κοινωνικών-οικολογικών συστημάτων όταν έρθουν αντιμέτωπα με διαταραχές που οφείλονται στην ανθρώπινη επέμβαση ή την κλιματική αλλαγή. Η χαρτογράφηση και η ανάλυση διαφορετικών ειδών κριτηρίων όπως φυσικά, ανθρωπογενή, οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά, καθώς ο τρόπος που συσχετίζονται μεταξύ τους και πώς επηρεάζουν τη διαχείριση των συστημάτων πρόσβασης και μεταφοράς στα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν μερικά από τα θέματα που επικεντρώνεται η έρευνα μας.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα