.

Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία

Το έδαφος αποτελεί το μέσο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η δασική βλάστηση. Σχηματίζεται από τα πετρώματα και τα ορυκτά που δομούν το στερεό φλοιό της γης μέσω διαφόρων φυσικοχημικών διεργασιών (αποσάθρωση, διάβρωση). Η φύση του μητρικού υλικού, δηλαδή το είδος των πετρωμάτων και των ορυκτών, επηρεάζει τις ιδιότητες του εδάφους και το είδος της βλάστησης που αναπτύσσεται σε αυτό. Στο μάθημα αυτό μελετώνται οι κυριότερες γεωλογικές διεργασίες που διαμορφώνουν το ανάγλυφο της γης και οδηγούν στη δημιουργία των ορυκτών και πετρωμάτων, τα βασικότερα ορυκτά και πετρώματα του στερεού φλοιού της γης, οι φυσικές τους ιδιότητες και ο τρόπος σχηματισμού τους. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των φαινομένων αυτών και της σχέσης των ορυκτών και των πετρωμάτων με το έδαφος και τη δασική βλάστηση.

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα