.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση

.

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) είναι ένα κλάδος της επιστήμης της Πληροφορικής που εφαρμόζεται σε μεγάλη έκταση στη Δασική επιστήμη, συχνά, σε συνδυασμό με πολλές άλλες σύγχρονες τεχνολογίες. Τεχνολογίες αυτού του είδους είναι η ανάλυση δεδομένων τηλεπισκόπησης για τη χαρτογράφηση εκτάσεων, η εύρεση συσχετίσεων με στατιστικές μεθόδους μεταξύ παραμέτρων των οικοσυστημάτων ή η αριστοποίηση της διαχείρισης με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης. Τα ΓΣΠ χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στην απογραφή των Φυσικών Οικοσυστημάτων και των ιδιοκτησιών (Κτηματολόγιο-Δασολόγιο) και στην ανάλυση προβλημάτων που έχουν γεωγραφική υπόσταση (επηρεάζονται από τον χώρο).

Η δυνατότητα ανάλυσης μεγάλου όγκου γεωγραφικών δεδομένων προσδίδει στα ΓΣΠ την ιδιότητα του Συστήματος Υποστήριξης Λήψεως Απόφασης. Η ιδιότητα αυτή είναι πολύ ουσιαστική για τη λήψη ορθών αποφάσεων στη Διαχείριση των Οικοσυστημάτων.

Στην Δασική Πράξη χρησιμοποιήθηκαν οι αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού για περισσότερα από 60 χρόνια υποστηρίζοντας τη χαρτογράφηση των ελληνικών δασών. Σήμερα, η καταγραφή σημαντικών μεταβλητών του φυσικού περιβάλλοντος στηρίζεται στην ανάλυση ψηφιακών εικόνων από κάμερες που βρίσκονται σε δορυφόρους της NASA, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος καθώς και άλλων χωρών ή ακόμη και ιδιωτικών επιχειρήσεων.


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Δασική Επιστήμη έχει αποκτήσει η χρήση των drones (πολυκόπτερων και αεροπλάνων ή σταθερής πτέρυγας), στα οποία μπορούμε να προσαρμόσουμε διάφορες κάμερες (θερμικές, υπέρυθρες, παγχρωματικές, κ.α.) ή αισθητήρες laser για να συλλέγουμε πληροφορίες πέραν του ορατού φάσματος. Έτσι, μπορούμε να αντιληφθούμε μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που είναι αδύνατο να δούμε « δια γυμνού» οφθαλμού. Με την ανάλυση των τηλεπισκοπικών δεδομένων μπορούμε να διακρίνουμε διάφορους τύπους βλάστησης, να ταξινομήσουμε τις χρήσης γης, να εκτιμήσουμε την παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων, να προσδιορίσουμε την κατάσταση της υγείας των δένδρων, καθώς και να μελετήσουμε πολλές άλλες οικολογικές διεργασίες και φαινόμενα.


Οι τρόποι απόκτησης και ανάλυσης πληροφοριών για αντικείμενα, περιοχές και φαινόμενα χωρίς να έρθουμε σε άμεση επαφή με αυτά (τηλεανίχνευση), διδάσκονται στο μάθημα της «Δασικής Αεροφωτογραφίας-Τηλεπισκόπησης».

Βιομετρία – Δενδρομετρία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Τηλεπισκόπηση, Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική, Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων, Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρογραφία, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, Δομής και Προϊόντων Ξύλου, Εργαστήριο Δενδροχρονολογίας, Υδρολογία και Ορεινά Ύδατα, Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Δασοπροστασία (Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Εντομολογία και Δασική Παθολογία), Δασική Οικονομική, Δασική Εδαφολογία, Αγροδασοπονία, Χημεία Περιβάλλοντος, Δασική Οδοποιΐα – Δασοτεχνικά Έργα